Úvod » Vše o nákupu » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1)

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností Špalda s.r.o., se sídlem třída míru 64, 530 02 Pardubice, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu www.e-spalda.cz, a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen "odběratel" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „ O nás“

2)

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu
www.bio.spalda.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3)

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě on-line objednávky odběratele. Objednávka odběratele musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) jméno a příjmení
b) telefon, nebo jiný kontakt
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku dodavatele
d) množství požadovaných kusů produktů
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží

4)

Na základě on-line objednávky odběratele, splňující shora uvedené požadavky, dodavatel odběrateli vystaví potvrzení objednávky, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy, formu úhrady kupní ceny a číslo objednávky.
Kupní smlouva mezi oběma stranami, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží odběratel. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Pokud nemá zboží dodavatel k dispozici na skladu v době objednání, informuje o této skutečnosti odběratele a to pouze v případě, že by nedodáním tohoto zboží klesla hodnota objednávky pod některý z finančních limitů na nichž závisí např. výše dopravného či odeslání celé objednávky (viz.finanční limity v záložce „Dodací podmínky“, Případně kupujícího kontaktuje s návrhem termínu dodání zboží.
Před uzavřením první kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem v rámci jejich smluvních vztahů může odběratel provést kompletní registraci. (viz.podzáložka „Registrace“ v záložce „Jak nakupovat“) *hypertext
Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

5)

Kupní cena je stanovena dle ceníku dodavatele platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy včetně příslušné sazby DPH, popř. PHE či dalších poplatků. V ceně zboží není započítána doprava a cena v případě objednání odběru na dobírku. Balné je v ceně započítáno vždy
Dnem dodání je den převzetí zboží odběratelem. Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, ačkoliv dodavatel řádně splnil dohodnutý způsob dopravy, a odběratel řádně a včas neodstoupil od smlouvy, je dodavatel oprávněn v rozsahu povoleném právními předpisy požadovat po odběrateli náhradu škody tím vzniklé.

6)

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Odběratel odsouhlasením těchto obchodních podmínek uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce shromažďoval a zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a telefonního čísla, a to za účelem splnění kupní smlouvy, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti dodavatele. Dodavatel se zavazuje neposkytovat uvedené údaje dalším osobám, výjimku tvoří externí dopravci, kterým dodavatel poskytne údaje nezbytně nutné pro bezproblémové doručení zboží. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

7)

Ostatní Dodací podmínky, Platební podmínky, Záruky a reklamace i Ochrana osobních údajů se řídí tím co je uvedeno ve stejnojmených záložkách našich webových stránek. * vše podržené jsou hypertexty na dané stránky.

8)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30.1. 2019 a byly připraveny dle doporučení SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.