Úvod » Vše o nákupu » Reklamace a záruky

Reklamace a záruky

1. Reklamační řád (Reklamace)

Před jakoukoliv reklamací nás prosím nejdříve (pokud je to možné), uvědomte telefonicky nebo emailem, abychom předešli případným nedorozuměním (např. které zboží možné vrátit je a které ne, případně jakým způsobem Vaši reklamaci budeme řešit) a abychom mohli Vaši reklamaci vyřídit v co nejkratším termínu k Vaší spokojenosti.

Zboží je možné reklamovat nebo vrátit dle stávajících platných norem:

Při uplatnění reklamace je třeba prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího a kdy bylo zakoupeno. Kupujícímu doporučujeme spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list.

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle provozovatele. Pokud se zákazník rozhodne reklamované zboží na adresu sídla provozovatele zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení (mailem) o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta na pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 89/2012 Sb.. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Zboží je také možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů, nevztahuje se však na potraviny, otevřenou kosmetiku a další specifické zboží vymezené zákonem, jako jsou např. hudební nosiče, zboží na zakázku, použité zboží apod.

Bez udání důvodu můžeme vzít zpět jen zboží, které je zasláno v neporušených, neotevřených obalech, přesně tak, jak bylo expedováno od nás. Otevřenou kosmetiku nebo potraviny není možné vzít zpět! Potraviny a kosmetiku po otevření je možné vracet jen s ohledem na důvodné reklamační podněty (očividně špatná kvalita nebo vady výrobku).
(Reklamace na kosmetiku uznáváme co se týče kvalitativních vad, není však možné reklamovat kosmetiku či parfémy v případě, že nejste spokojeni s vůní apod.)

Dle domluvy může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravu k zákazníkovi. Na tuto skutečnost, jakož i na předpokládanou výši těchto nákladů, musí být kupující předem řádně upozorněn.

Reklamace na zboží zaslané omylem či zaměněné, uplatňujte prosím okamžitě po převzetí, max. do dvou dnů emailem. Takovýchto reklamací je však naprosté minimum a budeme se snažit, aby nebyly žádné.Zboží je také pravidelně kontrolováno na expirace a baleno tak, aby i křehké a skleněné zboží přežilo bez újmy jakoukoli cestu. V případě uznání reklamace je zákazníkovi odeslána jím zaplacená částka zpět na jeho účet do 3 pracovních dnů od uznání reklamace.

2. Záruka na zboží

Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Je-li kupujícím spotřebitel a není-li v záručním listu uvedena lhůta delší, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží.

Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo jiným nevhodným zacházením se zbožím ze strany zákazníka.